PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ APLIKACE STŘELTO

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost PRIA LABS s.r.o., IČ 026 07 859, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín. je oprávněným provozovatelem (dále jen „Provozovatel“) mobilní aplikace Střelto (dále jen „Aplikace“) sloužící ke snadnému a rychlému vystavení zboží na internetových portálech Aukro.cz, Bazoš.cz, Annonce.cz (dále jen Portály“), popř. ke sdílení inzerátů s nabídkou zboží prostřednictvím Facebooku. Aplikace umožňuje automatický export nabídky prodávaného zboží na Portály.

1.2. Užíváním Aplikace uživatel projevuje souhlas s aktuálním zněním těchto pravidel a bere na vědomí, že zveřejňování nabídek zboží na Portálech i následná obchodní transakce mezi stranami kupní smlouvy se řídí obchodními podmínkami příslušného Portálu, které je uživatel Aplikace povinen dodržovat.

2. Užívání Aplikace

2.1. Provozovatel umožňuje uživatelům využívat Aplikaci ke snadnému a rychlému vystavení zboží na Portálech. Aplikace umožňuje vystavení inzerátu na Aukro.cz prostřednictvím uživatelského účtu, který má uživatel Aplikace v době vystavení zboží na Aukru zaregistrován, na ostatní Portály uvedením své e-mailové adresy, tel. čísla a PSČ.

2.2. Podmínkou užívání Aplikace je bezplatná registrace Uživatele učiněná prostřednictvím elektronického formuláře. Dokončenou registrací uživatel získá přístup ke svému uživatelskému profilu.

2.3. Aplikace pracuje s těmito údaji o uživateli: e-mailová adresa, tel. číslo a PSČ bydliště.

2.4. Uživatelé Aplikace mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Provozovatele.

2.5. Aplikace je softwarovým autorským dílem a předmětem autorskoprávní ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Uživatel Aplikace není oprávněn žádným způsobem Aplikaci měnit, upravovat, případně ji využívat pro jiný než Provozovatelem určený účel.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Uživatel Aplikace uděluje dokončenou registrací Provozovateli souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v registračním formuláři (dále jen „osobní údaje“). Uživatel souhlasí se zpracováním jím poskytnutých údajů za účelem realizace práv a povinností souvisejícími s užíváním Aplikace a pro účely vedení uživatelského profilu.

3.2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, případně v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a to na dobu neurčitou.

3.3. Práva a povinnosti ohledně nakládání s osobními údaji kupujícího jsou upraveny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.4. Provozovatel je registrovaný jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod evidenčním číslem 00060674.

4. Obchodní sdělení

4.1. Uživatel dává Provozovateli výslovný souhlas k tomu, aby Provozovatel používal jeho emailovou adresu k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných ze strany Provozovatele. Uživatel má právo kdykoliv a zdarma zasílání dalších obchodních sdělení odmítnout pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Uživatel Aplikace je kdykoli oprávněn registraci svého uživatelského profilu zrušit prostřednictvím zaslání požadavku na e-mail lumir@strel.to

5.2. Provozovatel je kdykoli oprávněn provozování Aplikace ukončit, případně registraci jednotlivých uživatelských profilů zrušit.

5.3. Provozovatel je oprávněn znění těchto pravidel měnit či doplňovat. Aktualizované znění pravidel je účinné dnem jejich zveřejnění.

5.4. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 4. 11. 2016.